Home » Bảng Tin FPT » Các nguyên lý cơ bản của Hệ thống thông tin FPT

Các nguyên lý cơ bản của Hệ thống thông tin FPT

Các nguyên lý cơ bản hình thành hệ thông thông tin của FPT

4.1 Tin học hóa toàn diện và triệt để

FPT thực hiện tin học hóa tất cả các quá trình tác nghiệp liên quan tới xử lý thông tin.

Hiện nay các lĩnh vực quản lý tài chính (với Solomon, FIFA/MIS) đã được khai thác ở tất cả đơn vị trực thuộc trong FPT. Chúng ta cũng đã tin học hóa Quản trị nhân sự, lương, tài sản cố định, quy trình ISO. FAF có chương trình Quản lý cổ đông và Quản lý vốn vay. FOX luôn đi đầu trong ứng dụng CNTT, đã có các ứng dụng: Tính cước và Chăm sóc khách hàng, Quản lý lương khoán, Quản lý cá hệ kỹ thuật của ISP và Quản lý quy trình xuất bản tin tức cho VnExpress. FSOFT có chương trình quản lý Time Sheet. FSS có FIFA cho bộ phận và Project Center. FMB, FSM có chương trình Quản lý bảo hành. FIS có chương trình quản lý triển khai dự án. FBP đang xây dựng chương trình phục vụ theo dõi đơn đặt hàng …

hệ thống thông tin fpt
hệ thống thông tin fpt

4.2 Đảm bảo cao nhất kiến trúc tập trung hóa và tính tích hợp

Đây là nguyên lý liên quan đến triết lý Fractal của FPT. Cấu trúc các chương trình ứng dụng, các cơ sở dữ liệu cần thỏa mãn cấu trúc phân cấp của FPT. Việc tập trung hóa (chương trình và dữ liệu) đảm bảo các quy trình chất lượng, các thao tác của một nghiệp vụ được thống nhất trong toàn FPT.

Hiện nay Chương trình quản lý tài chính FIFA/MIS, Hệ thư tín điện tử, Quản trị nhân sự, lương, tài sản cố định, Quản lý quy trình ISO đều là các hệ tập trung hóa.

Các cấu thành, các trình ứng dụng của Hệ thống thông tin FPT cần đảm bảo tính tích hợp, bảo đảm sự liên kết,  trao đổi  và chia sẻ thông tin một cách hữu hiệu, phục vụ các mục tiêu khác nhau của FPT.

 

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *