Home » Bảng Tin FPT » Quy Trình FPT Trong Thành Phần Bộ Gen FPT

Quy Trình FPT Trong Thành Phần Bộ Gen FPT

Quy trình FPT là một trong các thành phần của bộ Gen FPT.

Nếu như ví FPT là một con người thì Triết lý là niềm tin, LB là bộ não, Quy trình là xương cốt, Thông tin là huyết mạch và STC là da thịt. FPT không có quy trình cũng như cơ thể không xương, không có hình thù, không lớn được,…

Quy trình FPT là hệ thống tài liệu thiết lập các chuẩn mực cho các hoạt động của FPT trong mối liên hệ hữu cơ của chúng. Các tài liệu này phục vụ cho việc hoạch định, vận hành, kiểm soát, đánh giá, xem xét và cải tiến các quá trình hoạt động của FPT. Tùy nhu cầu sử dụng mà một nhóm tài liệu được lập thành sổ tay phục vụ cho một bộ phận hoặc nhóm cán bộ nhất định như Sổ tay công ty, Sổ tay lãnh đạo, Sổ tay nhân viên, Sổ tay quá trình,…

Quá trình xây dựng và phát triển Quy trình FPT diễn ra song hành cùng lịch sử 15 năm của công ty. Những ngày đầu chúng ta chỉ có Tầm nhìn FPT và một bản quy định nội bộ công ty khoảng 2 trang. Đến nay, chúng ta đã có hệ thống tài liệu đồ sộ với khoảng 10.000 trang ở các cấp và các hướng kinh doanh khác nhau, bao gồm các chính sách, các quy định, các hướng dẫn, các biểu mẫu.

quy trình trong gen fpt
quy trình trong gen fpt

Với việc đáp ứng các yêu cầu ISO 9001:2000 cho tất cả các hướng kinh doanh và CMM mức 4 cho Phần mềm, FPT đã hoàn thành bước 1 của mục tiêu Chính qui hóa đội ngũ đặt ra năm 1996. Nhưng chúng ta cũng còn rất nhiều việc phải làm để tiến tới mục tiêu đó. Đồng thời trên từng bước đi sẽ có những thay đổi có tác động lớn lên Quy trình FPT, chúng ta sẽ phải thay đổi, phải cải tiến chúng.

Yêu cầu thành công và trường tồn đòi hỏi xác định rõ các nguyên tắc cơ bản mà Quy trình FPT cần tuân thủ. Các nguyên tắc đó là:

Định hướng khách hàng.

Tham gia của mỗi thành viên.

Nhất quán và đa dạng.

Thước đo thực tiễn.

Cải tiến và đổi mới liên tục.

Các nguyên tắc này đảm bảo Quy trình FPT thống nhất với các thành phần khác của Gen FPT, và là cơ sở để duy trì và phát triển Quy trình FPT.

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *