Home » Bảng Tin FPT » Sự nhất quán đa dạng và thước đo thực tiễn trong GEN FPT

Sự nhất quán đa dạng và thước đo thực tiễn trong GEN FPT

Sự nhất quán và đa dạng và thước đo thực tiễn trong Gen FPT

FPT là một thực thể thống nhất trong mục tiêu nhưng đa dạng trong hành động

1.Sự nhất quán đa dạng của FPT

FPT xây dựng và duy trì một hệ thống quá trình xuyên suốt các cấp. Các quá trình cấp công ty xác định các nội dung thống nhất trong toàn công ty. Mỗi quá trình ở từng công ty con hoặc bộ phận có những thay đổi nhất định, phù hợp với các đặc thù của công ty con hoặc bộ phận đó. Chúng ta chấp nhận sự khác nhau về hình thức hoạt động nhưng không rời bỏ các mục tiêu chung. Chỉ như vậy mỗi người mới nắm vững vai trò và trách nhiệm của mình trong sự vận hành của hệ thống.

Một yêu cầu cực kỳ quan trọng của Quy trình FPT là đảm bảo sự hài hòa và tính liên thông của các quá trình, đặc biệt là các quá trình liên công ty hoặc liên bộ phận. Mỗi người, mỗi đơn vị khi thực hiện một công việc phải chủ động đánh giá tác động của công việc mình thực hiện đến những người và đơn vị liên quan. Làm được điều này chúng ta sẽ giảm thiểu được các khó khăn trong hợp tác giữa các đơn vị, loại bỏ được xu hướng mạnh ai nấy lo thường xuất hiện khi qui mô của tổ chức to.

Với một hệ thống quá trình được kiểm soát chặt chẽ và đánh giá được mức độ hiệu quả, nhờ hiểu rõ năng lực và hạn chế của chúng, chúng ta có khả năng sử dụng hữu hiệu các nguồn lực của mình. Đồng thời có thể mạnh dạn tập trung nguồn lực cho các khu vực, dự án trọng điểm, có độ ưu tiên cao trên cơ sở xác định và quản lý được các mạo hiểm có thể.

nhất quán đa dạng của fpt
nhất quán đa dạng của fpt

2. Thước đo thực tiễn của FPT

Các quyết định và đánh giá dựa trên việc phân tích các dữ liệu và thông tin.

Qua 15 năm, FPT đã đạt được một số thành công nhất định nhờ các quyết định kịp thời, táo bạo. Những quyết định này phần lớn dựa trên sự nhạy cảm của người FPT. Tuy nhiên những năm tới đây tỷ trọng các quyết định được đưa ra dựa trên việc phân tích các dữ liệu được tổ chức một cách có hệ thống chắc chắn sẽ chiếm vị trí áp đảo. Thu thập dữ liệu và thông tin đầy đủ, chính xác và có độ tin cậy cao trở thành nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với tất cả mọi người.

Chúng ta phấn đấu dự báo và kiểm soát được kết quả của các quyết định. Để làm được điều đó chúng ta đang từng bước số hóa các mục tiêu ở mọi cấp và cho mỗi người. Với các cơ sở dữ liệu được tổ chức thống nhất, không chỉ thế, chúng ta có thể thay đổi kịp thời các quyết định cũng như tìm kiếm các cơ hội mới.

Để đánh giá đúng và khách quan hiệu quả của công việc chúng ta tiến hành việc đo lường, theo dõi và đánh giá năng lực của tất cả các quá trình. Những ngày đầu triển khai ISO các chỉ tiêu được đưa ra chỉ để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Đến nay hệ thống chỉ tiêu FPT được theo dõi hàng tháng ở cấp công ty và hàng tuần ở một số bộ phận. Một số bộ phận như FAF, FPT Telecom, FOX, Fsoft, FSS,… đã bắt đầu áp dụng các công cụ trợ giúp cho việc tính toán và phân tích các chỉ tiêu phục vụ quản lý và kinh doanh. Các chỉ tiêu đang ngày càng có ý nghĩa thực tế hơn.

Share Button
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *